Návod k programu Recomando - Definice pojmů

V následujícím je uveden slovník pojmů a zkratek, použitých v příručce, jejichž znalost je nutná pro pochopení obsahu (jednotlivé pojmy jsou řazeny abecedně).

A

Adresa datové schránky

Adresou pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě je adresa datové schránky evidovaná podle zvláštního právního předpisu.

C

Certifikát (Elektronický prostředek, Digitální certifikát)

Digitální certifikát je datová struktura identifikující jejího držitele. Tato datová struktura bývá uložena buďto v souboru nebo na hardwaru zařízení (Elektronický prostředek). Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje standard X.509.
Použití elektronického prostředku zajišťuje dvoufaktorovou bezpečnost (USB token + PIN).

  • Soukromý klíč je bezpečně uložen na tokenu a nelze jej exportovat.
  • Při ztrátě tokenu dojde po několika chybných zadáních PINu k zablokování tokenu a zabránění zneužití soukromých klíčů.

D

Datová schránka

Datová schránka slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.

Datová zpráva

Datová zpráva je přijatý dokument od orgánů veřejné moci nebo vytvořený dokument, určený k elektronickému poslání do datové schránky orgánů veřejné moci.

Digitální certifikát

Viz Certifikát.

Doručení pomocí fikce

Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásí-li se příjemce do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
Datovou zprávu doručenou fikcí uchovává ISDS po neomezenou dobu. Provozovatel má právo takové zprávy po 90 dnech od fikce doručení přemístit do off-line datového úložiště, ze kterého lze zprávu na žádost příjemce zprávy vrátit zpět do jeho datové schránky.

Dodejka

Dodejka a doručenka jsou zprávy, které se připojí k odesílané zprávě. V seznamu odeslaných zpráv jsou viditelné jako datum a čas, kdy byla zpráva dodána a doručena. Dodejka je vytvořena ve chvíli, kdy byla odeslaná datová zpráva do datové schránky adresáta. Dodejka má význam pouze jako oficiální potvrzení. Doručenka je vytvořena v okamžiku, kdy je datová zpráva považována za doručenou. To nastane buď přihlášením adresáta do datové schránky, nebo po uplynutí deseti dnů (doručení fikci). Doručenka obsahuje informaci o tom, zda bylo doručeno přihlášením, či fikcí.

E

Elektronický prostředek

Viz Certifikát.

F

Fikce

Viz Doručení pomocí fikce.

H

HTTP

Hypertext Transfer Protocol je internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML.

V současné době je používán i pro přenos dalších informací. Pomocí rozšíření MIME umí přenášet jakýkoli soubor (podobně jako e-mail), používá se společně s formátem XML pro tzv. webové služby (spouštění vzdálených aplikací) a pomocí aplikačních bran zpřístupňuje i další protokoly, jako je např. FTP nebo SMTP.

HTTP používá jako některé další aplikace tzv. jednotný lokátor prostředků (URL), který specifikuje jednoznačné umístění nějakého zdroje v Internetu.

HTTPS

HTTPS je v informatice nadstavba síťového protokolu HTTP, která umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje též ověřit identitu protistrany. HTTPS používá protokol HTTP, přičemž přenášená data jsou šifrována pomocí SSL.

I

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky slouží k identifikaci datové schránky. Není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. Způsob tvorby identifikátoru stanoví ministerstvo vyhláškou.

ISDS

ISDS je informační systém datových schránek vytvořen k zajištění provozu elektronické komunikace (datové schránky) mezi orgány veřejné moci mezi sebou a mezi orgány veřejné moci a fyzickými / fyzickými podnikajícími nebo právnickými osobami. Systém ISDS je zřízen na základě zákona č. 300/2009 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Správcem systému ISDS je Ministerstvo vnitra ČR jeho provozovatelem je Česká pošta, a.s. Systém ISDS slouží ke komunikaci mezi orgány veřejné moci mezi sebou a mezi fyzickými a právnickými osobami jak prostřednictvím webového prohlížeče (pro jednotlivce), tak prostřednictvím definovaného rozhraní (pro spisové služby a další aplikace třetích stran).

PDF

Portable Document Format (Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně.

PIN

Heslo k bezpečnostní oblasti tokenu.

PostSignum

PostSignum je elektronická služba České pošty, díky které můžete za velmi příznivou cenu získat kvalifikované nebo komerční certifikáty vhodné pro zabezpečení vaší komunikace, případně citlivých dat (např. elektronické pošty).

Viz též Certifikační autorita PostSignum: http://www.postsignum.cz/

Poštovní datová zpráva (PDZ)

Služba, která umožňuje komunikaci mezi uživateli datových schránek navzájem. Službu lze využít nejen k tzv. „úřední komunikaci“. Její použití je vhodné zejména v případech, kdy účastníci komunikace požadují dodání dokumentu právně prokazatelným způsobem.

Výhody komunikace přes PDZ:

  • Garantované dodání (Elektronická obdoba doporučené zásilky).
  • Ověřená identita odesílatele (Na rozdíl od běžné elektronické pošty přesně víte, kdo s vámi komunikuje).
  • Bezpečnost (PDZ využívá Informační systém datových schránek).
  • Pohodlnost (PDZ posíláte přímo ze svého počítače).
  • Úspora času (Vaše zpráva dorazí rychleji než doporučená zásilka).
  • Úspora nákladů (Neplatíte za obálku, papír ani tisk dokumentu).

Proxy server

Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpověď následně odesílá zpět na klienta. Může se jednat jak o specializovaný hardware, tak o software provozovaný na běžném počítači. Proxy server odděluje lokální počítačovou síť (intranet) od Internetu.

S

SSL

Secure Sockets Layer, doslova vrstva bezpečných socketů, je protokol, resp. vrstva vložená mezi vrstvu transportní a aplikační (např. HTTP), která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících stran.
Protokol SSL se nejčastěji využívá pro bezpečnou komunikaci s internetovými servery pomocí HTTPS, což je zabezpečená verze protokolu HTTP. Po vytvoření SSL spojení (session) je komunikace mezi serverem a klientem šifrovaná a tedy zabezpečená.

T

Token

Viz USB token.

U

URL

Celým názvem Uniform Resource Locator („jednotný lokátor zdrojů“) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu.
URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.
Jednotlivá pole v URL:

  • schéma, doménové jméno, port, specifikace souboru, parametry

Některá pole jsou nepovinná – buď nemají význam, nebo se předpokládá předdefinovaná hodnota, závislá např. na schématu (např. pro protokol HTTP je implicitní port 80), nebo na aplikaci (pro webový prohlížeč se předpokládá protokol HTTP).

USB Token

USB Token – zařízení, které slouží k uložení důvěrných dat, jako jsou digitální certifikáty a páry veřejných a privátních klíčů. Data jsou samozřejmě uložena bezpečně a nelze je neautorizovaně využívat. V praxi se pak toto zařízení používá jako elektronický klíč – zařízení se pomocí USB portu připojí k počítači a poskytovatel informací využije data umístěná na tokenu k tomu, aby ověřil, že daný uživatel má právo přístupu k daným informacím. USB token můžete díky velikosti nosit vždy s sebou, stejně jako skutečné klíče.

X

XPS

XML Paper Specification je formát dokumentů založený na XML, podobný formátu PDF od Adobe Systems. Cílem formátu XPS je umožnit uživatelům prohlížení, tisk a archivaci dokumentů i bez programu, který dokument původně vytvořil.
XPS funguje jako podmnožina Windows Presentation Foundation, kvůli přenositelnosti používá pouze nízkoúrovňové techniky (popis v křivkách). V podstatě se jedná o několik XAML dokumentů a použitých písem, sbalených do komprimovaného souboru.

Z

ZFO

Soubor s příponou .zfo je typ elektronického formuláře. Pro vyplňování/otevírání elektronických formulářů je nutný program 602XML Filler, který je k stažení zdarma.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy