Návod k programu Recomando - Vytvoření a odeslání datové zprávy

Vytvoření a odeslání nové datové zprávy

Prostřednictvím aplikace Recomando lze odesílat datové zprávy. Na rozdíl od e-mailu nenese samotná datová zpráva žádné sdělení, jde čistě jen o obálku. Vlastní sdělení je tedy nutné do zprávy vložit jako přílohu v podobě souboru. Tzn., že před odesláním se musí zajistit převod vlastního dokumentu zprávy do formátu, který je adresátem akceptován. V rámci jedné datové zprávy je možné poslat více dokumentů. Velikost příloh datové zprávy nesmí v součtu přesáhnout limit 10 Mb (jak to vyžaduje ISDS).

 1. Kliknutím označte příslušnou datovou schránku v seznamu složek.
 2. V hlavní nabídce zvolte povel Zpráva / Nová zpráva.
   Další možnosti:

  • Použít kombinaci kláves Ctrl + N.
  • Kliknout na ikonu Nová v panelu nástrojů.
  • Kliknout na volbu Vytvořit novou zprávu v datové části.
  • Aplikace umožňuje vytvoření datové zprávy též po výběru příjemců v adresáři kontaktů.
  • Novou datovou zprávu s přílohou lze vytvořit také přes Průzkumníka Windows.
 3. Otevře se formulář Nová datová zpráva.
 4. Má-li být identifikace odesílatele přidána do datové zprávy, označte zatržítko Přidat identifikaci odesílatele do datové zprávy.
 5. V sekci Příjemci klepněte na tlačítko přidat.
 6. Ve formuláři Vyhledat příjemce můžete buď příjemce vyhledat podle zadaných parametrů, nebo pokud máte příjemce uloženého v Adresáři, otevřít Adresář a příjemce vyhledat zde. Je možné zvolit i více příjemců datové zpráva a oba způsoby vyhledání příjemce též kombinovat.
  Poznámka: Je-li datová zpráva určena pro více příjemců, na straně ISDS se rozpadne na více datových zpráv, proto se zpětně v aplikaci Recomando ukládá také jako více odeslaných datových zpráv.

  Vyhledání příjemce datové zprávy:

  1. Prostřednictvím formuláře Vyhledat příjemce vyhledejte požadované příjemce následujícím způsobem:
   Poznámka: Aplikace umožňuje též vyhledávání pouze v podtypech datových schránek, dále možnost hledat neOVM schránku.
   1. Nejdříve pomocí výklopné nabídky položky Typ schránky nastavte požadovaný typ datové schránky („Fyzická osoba“, „Podnikající fyzická osoba“, „Právnická osoba“ nebo „Orgán veřejné moci“), resp. příslušný podtyp.
   2. Zadejte alespoň některý z údajů do položek v sekci Parametry hledání pro vyhledání datových schránek (např. pro vyhledání „Právnické osoby“ jsou k dispozici položky ID schránky, Identifikační číslo a Název organizace). Lze zadat též pouze část řetězce.
    Poznámka: Nabídka položek pro zadání vyhledávacích kritérii je odlišná dle vybraného typu, resp. podtypu datové schránky.
   3. Klepněte na tlačítko vyhledat.
  2. Po vyhledání datových schránek odpovídajících zadaným vyhledávacím kritériím se tyto schránky načtou do rámečku Zvolte datovou schránku. V rámečku kliknutím označte požadovanou datovou schránku, resp. datové schránky (příjemce datové zprávy) a klepněte na tlačítko Vybrat.

   Tip: Při vyhledávání nového příjemce je možnost potvrdit výběr nejen klepnutím na tlačítko , nýbrž i stisknutím klávesy Enter nebo dvojklikem. Po vyhledání právě jednoho příjemce je možno stisknout znovu klávesu Enter pro výběr příjemce.

   Vyhledání příjemce datové zprávy z adresáře kontaktů:

   1. Ve formuláři Vyhledat příjemce klepněte na tlačítko Adresář.
   2. V okně Adresář:
    1. Klikněte na příslušnou složku v rámu Složky kontaktů. Kontakty ze složky se načtou do datové části.
    2. Je-li ve složce více záznamů kontaktů, lze použít vyhledávání. Pro vyhledání zadejte alespoň část jména kontaktu do položky Hledat.
    3. V seznamu vyhledaných kontaktů kliknutím označte záznam požadovaného kontaktu, resp. záznamy požadovaných kontaktů.
    4. Klepněte na ikonu Vybrat kontakt.
   3. V rámečku Zvolte datovou schránku ve formuláři Vyhledat příjemce kliknutím označte datovou schránku a klepněte na tlačítko Vybrat.

    Tip: Aplikace umožňuje vytvoření datové zprávy též po výběru příjemců v seznamu kontaktů.

 7. Identifikace datové schránky příjemce (datových schránek příjemců) se načte do sekce Příjemci ve formuláři Nová datová schránka.

  Jestliže jste omylem vybrali nesprávného příjemce, je možné tohoto příjemce ze sekce Příjemci odebrat. Pro odebrání označte záznam příslušného příjemce a klepněte na tlačítko Odebrat.

 8. V sekci Obecné informace zadejte všechny potřebné „hlavičkové údaje“:
  • Věc – Do položky napište „předmět zprávy“. Povinný údaj.
  • Položky Zmocnění, Naše číslo jednací, Naše spisová značka, Vaše číslo jednací, Vaše spisová značka slouží jako odkazy na legislativu, které se zpráva týká.
  • K rukám – Do položky lze uvést, komu je zpráva určena k rukám.
  • Do vl. rukou – Po označení zatržítka má doručení dokumentu stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
  • Zakázat doručení fikcí – Po označení zatržítka nebude povolena fikce doručení.
 9. V sekci Přílohy stiskněte tlačítko připojit.
 10. Pomocí systémového dialogového okna Otevřít vyhledejte a připojte soubor (soubory) přílohy.

  Tip: Ve složce s přílohami je možné označit pro přidání najednou více souborů. Soubory spolu nesousedící označíte, jestliže při stisknuté klávese Ctrl budete klikat na potřebné soubory příloh. Aplikace umožňuje i drag and drop (přetažení) přílohy/příloh do nové zprávy.

  Poznámka: Aplikace nepovolí duplicity příloh.

  Poznámka: Velikost příloh datové zprávy nesmí v součtu přesáhnout limit 10 Mb (jak to vyžaduje ISDS).

 11. Vybrané soubory příloh se zobrazí v rámečku v sekci Přílohy.

  Jestliže se dodatečně rozhodnete některou přílohu se zprávou neodeslat, označte kliknutím soubor této přílohy v rámečku v sekci Přílohy a klepněte na tlačítko Odebrat.

  Tip: Odebrání přílohy lze provést i stisknutím klávesy Delete.

  Chcete-li soubor přílohy elektronicky podepsat, označte kliknutím soubor této přílohy v rámečku v sekci Přílohy a klepněte na tlačítko Podepsat. Ve formuláři Podepisování dokumentu PDF (pro PDF soubory), resp. Podepisování souboru (pro ostatní typy souborů) vyberte příslušný certifikát a klepněte na tlačítko Podepsat.

 12. Pro odeslání datové zprávy klepněte na ikonu Odeslat v panelu nástrojů formuláře Nová datová zpráva.
  Průběh odesílání datové zprávy je systémem indikován.
  O úspěšném odeslání zprávy zobrazí aplikace avízo.
  Záznam odeslané datové zprávy se uloží do složky Odeslané.

Vytvoření datové zprávy ze seznamu kontaktů

Novou datovou zprávu lze založit také po výběru příjemce, resp. příjemců v seznamu kontaktů – Adresáři.

 1. Pro vybranou datovou schránku otevřete adresář kontaktů a v něm požadovanou složku.
 2. Označte požadovaný kontakt, resp. kontakty.
 3. V hlavní nabídce okna Adresář klikněte na ikonu Nová zpráva.
 4. Otevře se okno Nová datová zpráva, kde jsou do sekce Příjemci již promítnuti vybraní příjemci z Adresáře.
 5. Další postup je již stejný v případě běžného založení datové zprávy.

Vytvoření datové zprávy s přílohou přes Průzkumníka Windows

Aplikace umožňuje také vytvoření nové datové zprávy s přílohou přes Průzkumníka Windows.

 1. V souborovém systému na svém počítači nebo sdíleném disku prostřednictvím souborového manažeru Průzkumník Windows vyhledejte soubor přílohy, který se má odeslat v datové zprávě.
 2. Nad souborem stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku.
 3. V kontextové nabídce zvolte povel Odeslat / Recomando.
 4. Ve formuláři Nová datová zpráva kliknutím označte datovou schránku, pomocí které si přejete vytvořit novou datovou zprávu se zvolenou přílohou.
 5. Klepněte na tlačítko tlačítko Vytvořit zprávu.
 6. Další postup je obdobný jako v případě vytváření nové datové zprávy přímo z prostředí aplikace s tím, že již není nutné připojovat soubor přílohy.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy